Obchodní podmínky

1) Provozovatel internetového obchodu

Na stránkách www.technicar.cz je provozován internetový obchod, prostřednictvím kterého jsou nabízeny koberce a autodíly.
V tomto internetovém obchodě platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky (dále též "OP"), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je
Radek Horsák, Divišova 569, 76361 Napajedla, IČO: 72347716, provozovatel internetového obchodu www.technicar.cz, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen "ObčZ") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen "Zos"). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, vše ve znění novel. 

 

2) Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající/ dodavatel
Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Kupující - spotřebitel
Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Kupující, který není spotřebitel
Podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Uzavření kupní smlouvy
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.
technicar.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. 

 

3) Osobní údaje

 

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro zajištění objednávkového systému internetového obchodu a prodávající se současně zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží a případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy. 
Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely identifikace kupujícího vedoucí ke správnému a včasnému doručení objednaného zboží a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. 

 

4) Předmět kupní smlouvy

 

a) závazek prodávajícího
Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě. 

 

b) závazek kupujícího

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Kupující se zavazuje, že do registrace, objednávek a při ostatní komunikaci s provozovatelem internetového obchodu vyplní údaje identifikující jeho osobu správně a pravdivě. Kupujícímu, který si zboží objedná a neodebere, bude účtován stornopoplatek ve výši 10%. V případě, že již bylo odesláno a nebude přebráno a zaplaceno, podle podmínek dříve uvedených bude k 10% storno-poplatku účtováno ještě balné a přepravné.

 

c) předmět koupě
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do názvu, množství a ceny v objednávce kupujícího. 

 

5) Práva a povinnosti smluvních stran

 

a) místo dodání a výdeje ze skladu
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn řádným doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo označené kupujícím v objednávkovém formuláři. Místo výdeje je na adrese
Divišova 569, 76361 Napajedla.

 

b) objednávka
Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Tímto však není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy dle § 53 odst. 7 ObčZ. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána na e-mailovou adresu internetového obchodu. Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech: 
- po vzájemné dohodě obou stran 
- ze strany kupujícího do doby následného potvrzení objednávky 
- ze strany prodávajícího pouze tehdy, když zboží již není k dostání. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 

 

c) způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží. Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou ani právo na odstoupení od kupní smlouvy (viz níže). 
Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě (České poště, či zásilkové službě). 
Předání zboží lze 3 způsoby:
česká pošta
- na dobírku (obvykle do 2 dnů od odeslání)

- profi balík (doručení do 24 hodin od odeslání, balík je třeba vyzvednout do 4 pracovních dnů, pak jede zpět k nám)
osobně - místo předání v
Napajedlích na sídle firmy

 

d) doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře zpravidla prostřednictvím České pošty, případně smluvním dopravcem. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. 6.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

6) Cena a platební podmínky

 

a) cena
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je uvedena v internetovém obchodě na stránkách www.
technicar.cz a v emailu potvrzujícím objednávku zboží. Kupní cena v internetovém obchodě je pro spotřebitele uvedena vždy jako konečná, včetně příslušné sazby DPH, tj. 20% DPH a všech povinných poplatků. Kupní cena je zpravidla uhrazena kupujícím při předání zboží, případně jiným způsobem dle dohody obou smluvních stran. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. Kupní cenu inkasuje zplnomocněný zástupce smluvního dopravce (zpravidla České pošty).

 

b) doprava
V ceně zboží v základní nabídce, která je uvedena na stránkách www.
technicar.cz, nejsou zahrnuty náklady za dopravu zboží ke kupujícímu (tyto položky se mohou dle konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu dopravy). Náklady na dopravu jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného.
c) způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží, prodávající si vyhrazuje Právo na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s nedoručením zásilky. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě (České poště, či zásilkové službě).
d) doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře zpravidla prostřednictvím České pošty, případně smluvním dopravcem. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. 6.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou. 

 

7) Odstoupení od kupní smlouvy

 

a) kupující
Kupující, který je spotřebitelem, je v souladu s § 53 odst. 7 Obč.Z. oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoli sankce, nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě. Kupující, který není spotřebitelem, nemůže toto právo uplatnit. Kupující spotřebitel může realizovat toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Kupující si uhradí náklady spojené s přepravou vráceného zboží do místa výdeje zboží (
Napajedla). 
Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, nejlépe včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Při nesplnění uvedených podmínek nemůže spotřebiteli vzniknout žádná újma na jeho právu odstoupit od smlouvy. Prodávající však vůči spotřebiteli může uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. 
Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme spotřebiteli zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Při odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny. 
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit na základě § 53 odst. 7 Obč.Z. od smluv: 
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího, 
c) na dodávku zboží upraveného podle přání
kupujícího nebo pro jeho osobu (zboží na zakázku),jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, 
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal, 
e) na dodávku novin, periodik a časopisů, 
f) spočívajících ve hře nebo loterii. 
Upozorňujeme, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. 

 

b) prodávající
Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující ani přes opakovanou výzvu neposkytne prodávajícímu součinnost k řádnému splnění závazku, doručení zboží. 
Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese kupující, který není spotřebitelem, ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní atd.). Právo na náhradu škody prodávajícího tím není dotčeno. 
V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy. 

 

8) Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

 

9) Záruka, reklamace vad předmětu, koupě

a) záruční doba
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží a činí 24 měsíců. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

 

b) oznámení vady
Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou. Reklamaci doporučujeme uplatnit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje snazší prokazatelnost učiněného právního úkonu. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží, se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající, nebo u jiných odborně způsobilých osob. 

 

c) práva plynoucí ze záruky
Při uplatnění reklamace vady zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou a zda tato vada brání řádnému užívání zboží. V závislosti na povaze vady má kupující spotřebitel při uplatnění záruky tato práva: 
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy 
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití, 
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. 

 

d) postup při reklamaci, náhrada nákladů
O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny dodavatelem. Daňový doklad, který obdržíte se zbožím, slouží zároveň jako záruční list. 
Prodávající neodpovídá za vady, vzniklé nešetrným zacházením nebo násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího. 

 

10) Závěrečná ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinnosti od 1.3.2009.

V Napajedlích dne 1.3.2009